Oppsummering av merknader og innsigelse – planforslag for Dikkedokken syd

I slutten av februar 2018 var det høringsfrist på planforslaget for Dikkedokken syd. Vi gir deg lenke til de viktigste merknadene, oppsummerer hvor saken står nå og hva som skjer videre.

I alt kom det inn rundt 60 merknader til saken. Dette er et ganske stort antall og de løfter frem mange og varierte problemstillinger. Styret i NVK er glad for det store engasjementet som saken har vekket.

I tillegg til mange merknader fra naboer har det også kommet merknader fra offentlige instanser, deriblant Byantikvar, Riksantikvar og Hordaland Fylkeskommune. Fylkesmannen i Hordaland har dessuten fremmet innsigelse til planforslaget. Disse instansene er alle kritiske til mange aspekter ved planforslaget, herunder byggehøyder, utfylling i sjø, kvaliteten på de nye offentlige rommene og hvordan planen tar vare på det verneverdige kultur- og bomiljøet i området. Lenke til de offentlige merknadene/innsigelsen finner du under.

At det er fremmet en innsigelse innebærer i første omgang mekling for å forsøke finne frem til en justering av planforslaget som gjør at innsigelsen kan frafalles. Dersom man ikke klarer å finne en slik løsning blir saken avgjort av departementet.   Også alle de andre merknadene vil bli behandlet av Bergen kommune og tiltakshaver. I denne prosessen blir det laget en oversikt over hvordan hver enkelt merknad er blitt vurdert og hvilke konsekvenser denne foreslås å få for omarbeiding av planforslaget. Vi legger denne ut når den er klar.

Denne prosessen fører til planforslaget blir omarbeidet. Normalt er neste steg at det reviderte planforslaget blir sendt fra byggesaksavdelingen i Bergen kommune til Byrådsavdelingen for politiske behandling. Også Byrådsavdelingen kan gjøre endringer i planen. Først når byråden er fornøyd med planforslaget blir det sendt til endelig vedtak i bystyret.

Disse prosessene kan ta tid og erfaringen så langt er at det fort dukker opp ting som gjør at de tar lang tid. Slik det ser ut nå – mange merknader, kritiske kommentarer fra offentlige instanser og en innsigelse – antar NVK at planforslaget tidligst vil kommer til politisk behandling seint på høsten 2018. Mest sannsynlig vil det ikke komme til bystyret før i 2019.

Oppdatering juli 2019: Det har ikke skjedd vesentlige ting i denne saken mellom mars 2018 og juli 2019. Det betyr at tiltakshaver fremdeles arbeider med å endre planforslaget.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *