Husk å sende merknad til planforslag for Dikkedokken

Har du husket å sende kommentar til planforslaget for Dikkedokken (Kjødetomten)? Fristen er i morgen – 15.mars – ved midnatt. Du kan enkelt sende merknadene dine via skjema på nettsiden til Bergen kommune (Boks med «merknad nede til høyre): https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/kunngjoringer/kunngjoring-133251
 
Du kan også sende en e-post til postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no
(merk den gjerne med «Merknad til plansak 201333746)
 
Lurer du på hva du skal skrive? Vi oppfordrer alle til å si sin meneing om planen, men dersom du trenger inspirasjon så har vi lagt ut noen av velforeningens hovedpunkter her:


NVK mener at den foreliggende planen avvises i så nåværende form. Alternativt må den bearbeides i betydelig grad før 2.gangs behandling. Særlig viktig er følgende tre punkt:

  1. Planforslaget må koordineres bedre med overlappende og pågående planprosess i syd (heretter omtalt som Nøstetorget, plansak 201401768). De samlede virkningene av de to planene må utredes før 2.gangs behandling og de to planene må behandles samlet av Bystyret.

Samlet vil disse to planene berøre 43.000 kvm tomteareal langs sjøfronten midt i Bergen sentrum. Dette er et spesielt område med betydelig potensial for å forsterke Bergen som kulturby i bred forstand og Nordnes som en vital bydel med et unikt bomiljø. For å realisere dette potensialet trengs det overordnende plangrep og helhetlig og gjennomtenkte plangrep. For å få til det må det legges klare politiske føringer på utviklingen av området som helhet.

  1. Planforslaget må i mye større grad tilpasses omgivelsene. Vi mener at konsekvensutredningen (KU) og illustrasjoner fra tiltakshaver dokumenterer at planforslaget vil ha store negative virkninger for kultur- og bomiljøet.

Særlig vil utforming og høyden til de foreslåtte bygningene ha store negative virkninger på omkringliggende trehusmiljø som har status som spesialområde bevaring. Planområdet ligger ved sjøfronten i sentrum og midt i et kulturmiljø med viktige historiske elementer med betydelig verneverdi: Bjørgeboden, Dikkedokken, Fredriksberg, USF og trehusbebyggelsen. Vi mener at planforslaget i stor grad bryter med de overordnende mål og føringer som overordnede reguleringsplaner (KDP sentrum og KPA) gir for utvikling i området. Dette gjelder blant annet utvikling av en kulturakse fra Grieghallen til USF, samt krav om at byggevolum, utforming og estetikk for nybygg skal tilpasses kulturmiljøet i slike områder. Slik planforslaget er utformet nå vil det medføre ubotelig skade på særtrekk ved området og forsterke barrierevirkningen som Nøstet panorama har medført lengst inne i Nøstebukten.

  1. Løsningene for trafikk og parkering som foreslås i planforslaget er uakseptable og strider mot nasjonale kulturminneinteresser, nasjonale og kommunale målsetninger for en grønn byutvikling. Plangrepene vil ha store negative virkninger for bomiljøet og redusere trafikksikkerheten for gang- og sykkeltrafikk.

I planen foreslås det at dagens gate utvides slik at den får 6 meters bredde fra Nøstegaten 119 til USF. Det foreslås også å etablere eget parkeringsanlegg under den nye bebyggelsen. NVK mener at det ikke er dokumentert behov for utvidelse av gaten, at den foreslåtte utvidelsen i 1997 ble vurdert som i konflikt med nasjonale kulturminneinteresser og at det på en helt annen måte er nødvendig å forholde seg til områdets spesielle karakter for å finne gode løsninger. Det vil være en god løsning å bygge et felles parkeringsanlegg for de nye boligene som planlegges i dette og den tilstøtende planen i syd. Sammen med restriksjoner på bruk av gaten vil dette kunne sikre en bedre og sikrere trafikkflyt uten utvidelse av bredden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *