Byrådet foreslår at Dikkedokken nord brukes til kulturformål

I sakspapirene til bystyremøte 31.januar foreslår byrådet at tomten nord for Dikkedokken brukes til kulturformål. [Oppdatering 13.mars 2019: Bystyret har gjort vedtak i tråd med forslaget] Velforeningen forklarer deg hva dette egentlig betyr for oss som bor på Nøstet.

Siden høsten 2013 har det pågått en privat detaljregulering av tomten mellom Dikkedokken og USF. De som eier tomten ønsker å bygge boliger i området. Etter en lang prosess ble planen oversendt for vurdering til politisk behandling høsten 2018. Samtidig har bystyret i flere omganger bedt byrådet om å gå inn for at denne tomten settes av til kulturformål, slik at kulturhuset USF og andre kulturaktører kan utvide sin virksomhet på denne tomten. Høsten 2018 vedtok bystyret en kulturarenaplan som i realiteten forutsetter at tomten brukes til kulturformål. Styret i NVK har støttet denne ideen, men også kommentert at man må tas hensyn til bomiljøet (Hele merknaden som PDF fil).

Byrådet konkluderte 23.januar 2019. De foreslår for bystyret at planforslaget som er sendt inn blir avist. NVK anser det som svært sannsynlig at et flertall i bystyret vil være enige i dette, siden det i realiteten bare er det man har bedt byrådet om å gjøre. [Oppdatering: 13.mars 2019 vedtok bystyret å avvise planforslaget]. Hva betyr så dette for fremtidig bruk av tomten:

1.Når bystyret vedtar å avvise planforslaget så er likevel tomten formelt sett regulert slik som før. Den er også eid av Skanska.

2. Dersom tomten skal brukes av USF e.l. må Bergen kommune først kjøpe den fra Dikkedokken AS (eid av Skanska). Det første usikkerhetsmomentet i saken er derfor om Bergen kommune og Skanska blir enige om en kjøpesum. Det er uklart hvor lang tid en slik prosess kan ta.

3. I sin vurdering legger byrådet videre vekt på at man både er usikker på om bygningsmassen kan brukes slik den er, og i hvor stor grad det kreves ombygging/nybygg for å få en fornuftig bruk. USF har signalisert at de ser for seg en skrittvis endring av tomten (se sak i BT). Når, hvordan og med hvilke penger tomten kan tas i bruk er derfor usikkert. Byrådet formulerer det slik:

I tillegg vil byrådet også peke på at det p.t. ikke foreligger finansiering for bruk av tomten til kulturformål. Finansiering av eventuelle kulturformål må dermed avklares nærmere. Dersom området skal utvikles til kulturformål må det også utarbeides et offentlig planforslag som tar inn over seg tema som er omtalt i denne saken, som en analyse av totalbehov for kulturlokaler, trafikkbelastning og støy. (Les hele vurderingen her)

4. NVK mener at det kan fungere svært bra med et kulturkvartal på Nøstet, men det må tas hensyn til at deler av tomten ligger tett opptil boliger. Som påpekt i sitatet må det derfor planlegges for slik aktivitet og bruken tilpasses. Vi tolker sitatet slik at man vil legge opp til en ny planprosess. Dette innebærer nye høringsrunder osv. Det tar tid.

NVK har god dialog med USF og vil fortsette å følge opp prosessen. Dersom det etableres et kulturkvartal på Nøstet vil det også ha betydning for hva som er fornuftig bruk av arealet syd for Dikkedokken, hvor det pågår en annen planprosess.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *