Oppdatering på planprosessene på Nøstet pr. oktober 2016

Bilde1

De siste årene har det pågått to private reguleringsplaner for utbygging av sjøfronten mellom TV2 bygget og kulturhuset på USF Verftet. NVK følger disse prosessene tett. I oktober 2016 er dette status for de to prosessene: 

Planprosessen for Dikkedokken nord (Kjødetomten), fra Dikkedokken til USF Verftet. Det ble sendt inn forslag om regulering av tomten – planforslag våren 2016. Høringsfristen var 15.mars 2016 og det kom inn mer enn 100 merknader. Siden dengang har tiltakshaver foreslått en rekke mindre justeringer i forslaget, maksimal byggehøyde er redusert og det er foreslått å ikke endre (utvide) veien ved Dikkedokken. NVK har hatt møter med samtlige politiske partier om saken og formidlet vårt hovedbudskap (merknader-til-planforslag-for-dikkedokken_15-mars-2016). Særlig vesentlig for NVK er det å få en samlet vurdering av virkningene av begge de to planprosessene som pågår.

I sommer ble det fremmet innsigelse mot planforslaget fra Hordaland Fylkeskommune. Så vidt NVK kjenner til var innsigelsen særlig basert på for stort volum, for høye bygninger og manglende tilpasning i kulturmiljøet. Mange av disse punktene ble også påpekt i kommentarene Byantikvaren hadde til planforslaget (byantikvaren_merknad_dikkedokken-nord_planforslag-mars-2016). Innsigelse innebærer en mekling mellom partene for å finne en løsning. Så vidt NVK kjenner til har det ikke skjedd noe i denne saken høsten 2016. I løpet av høsten har imidlertid en rekke kulturaktører samlet seg for å få politisk oppslutning mot at denne tomten bør brukes til kulturformål. Beboermøtet NVK arrangerte våren 2016 viste at det er ulike oppfatninger om en slik utvikling. NVK argumenterer i denne sammenheng for at det bør gjøres en helhetlig vurdering av begge de to planområdene – og at man i en slik prosess kan vurdere hvor det samlet sett kan være fornuftige å plassere et kulturbygg.

Oppdatering i desember 2016: Skanska har kjøpt Kjødetomten. De har sendt ut pressemelding om at de ønsker å utvikle tomten til boliger og næring. NVK har etablert kontakt med de nye eierne av tomten. Se pressemelding fra Skanska.

Planprosessen for Dikkedokken syd (Berstadtomten), fra Dikkedokken til og med TV-2 bygget. Tiltakshaver har fremdeles ikke sendt inn planforslag. Slik det ser ut nå skjer dette tidligst ved årsskiftet, men det kan fort ta lengre tid. NVK følger også denne prosessen tett. Tiltakshaver har hatt møter med Bergen Kommune og fått tilbakemeldinger på foreløpig skisser. De arbeider videre med detaljene i planforslaget. Planforlsaget vil sannsynligvis legge opp til en stor andel boliger. Det planlegges også en ny barnehage. Denne planen har størst areal og kan bli svært omfattende. Det mest omfattende alternativet innebærer riving av all bebyggelse fra og med TV-2 bygget til Dikkedokken (med unntak av Bjørgeboden – som skal rehabiliteres). Dette gir store muligheter i området – ikke minst kan det være svært positivt for de delene av Nøstegaten som i dag grenser til TV-2 bygget.  Etter at planforslaget er sendt inn vil det bli lagt ut til offentlig ettersyn og alle berørte vil få komme med kommentarer.

Oppdatering i desember 2016: Berstad og Rambøll inviterer til nabolagsmøte om planene for tomten den 10.januar 2017 – se egen sak om dette møtet

Alle nettsaker om planprosesser

 

3 kommentarer til “Oppdatering på planprosessene på Nøstet pr. oktober 2016

 1. Elisabeth Sigvathsen

  Jeg kvir meg. Det er stor nok trafikk til USF Verftet i disse smale gatene med parkering på begge sider . Jeg er avhengig av å bruke bil og ser for meg en uendelighet av ryggesituasjoner . Er det ingen som tar hensyn til eksisterende bebyggelse? Folk har pusset opp de gamle husene, de er en severdighet både for oss som bor her og ikke minst for turister som går her til stadighet.De kommer til å miste både sol og utsikt, som er et uvurderlig gode for trivsel. Selv bor jeg på GV og kommer ikke til å miste verken sol eller utsikt, Men jeg føler med folk som blir berørt av dette

  Svar
  1. nvk-admin Innleggsforfatter

   Det er uavklart hva som vil skje med veien, men alle involverte er klar over at begrensningene i dagens vei. Ikke minst vil den fremdeles fungere som både bilvei og gangvei mot Verftet etter at utbyggingene er gjennomført. Både tiltakshaver på Kjødetomten, USF og NVK har utrykt støtte til en løsning hvor veien reguleres som gatetun. Eksempelvis fra Bjørgeboden eller TV2 til USF. Det vil bety at kjøring til eiendommene fremdeles er tillatt, men drosjer og henting/bringing vil ikke lengre være tillatt. Tanken er at det kan etableres en snuplass langs Nøstegaten og tydelig markeres at det ikke er fri ferdsel til USF. En utbygging kan også bety færre p-plasser på Kjødetomten enn i dag. En slik løsning vil kunne redusere biltrafikken til GV i forhold til i dag.

   Svar
   1. Elisabeth Sigvathsen

    Og hva skal så mennesker som er avhengig av henting med drosje gjøre? Det er lang veg fra GV til Nøstegaten for en funksjonshemmet. De eldre skal bo i sitt eget hjem, helst så lenge de lever, men de skal vel ikke være innestengt der? Dette går ikke an.

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *