Status for planforslagene på Nøstet pr. august 2017

De siste årene har det pågått to private reguleringsplaner for utbygging av sjøfronten mellomTV2 bygget og kulturhuset på USF Verftet. NVK følger disse prosessene tett. I august 2017 er dette status for de to prosessene (obs – siste sak om prosessen ligger her: http://nvk-vel.no/?p=218)

Planprosessen for Dikkedokken nord (Kjødetomten), fra Dikkedokken til USF Verftet. Det ble sendt inn forslag om regulering av tomten – planforslag våren 2016. Høringsfristen var 15.mars 2016 og det kom inn mer enn 100 merknader. I tillegg varslet fylkeskonservatoren at de ville fremme innsigelse mot prosjektet fordi de mente det for liten grad tok hensyn til kulturmiljøet i området. Byggehøyder og størrelse på byggene var sentrale momenter. Mange av disse punktene ble også påpekt i kommentarene Byantikvaren hadde til planforslaget (byantikvaren_merknad_dikkedokken-nord_planforslag-mars-2016).

I desember 2016 ble tomten kjøpt av Skanska. Skanska ønsker å realisere planene for tomten slik de ble skissert i planforslaget. Våren 2017 har det vært møter mellom tiltakshaver og fylkeskonservator. De har kommet frem til en løsning som innebærer at innsigelsen blir trukket. Dette innebærer at tiltakshaver kan sende inn et revidert planforslag, som så kan behandles av Bergen kommune. Innsending av revidert forslag ser ut til å skje tidlig høsten 2017. En eventuell politisk behandling av saken ligger derfor minst 6 måneder frem i tid, men prosessen kan fort ta lengre tid. Filene nedenfor er utkast til en revidert plan pr juni/juli 2017:

Planprosessen for Dikkedokken syd (Berstadtomten), fra Dikkedokken til og med TV-2 bygget.

Dette planforslaget er enda ikke sendt inn, og har derfor ikke vært på høring. Berstad og Rambøll inviterte til nabolagsmøte om planene for tomten den 10.januar 2017 – se egen sak om dette møtet. Våren 2017 ble det arbeidet med å sende inn planforslaget. Siste utvikling i saken er at eierne av Vizert-bygget ønsker å bygge ut. Dette bygget er ikke eid av Berstad, men det ligger innenfor planområdet. Bergen kommune ønsker derfor at en slik endring tas inn som en del av planforslaget. Dette er primært en teknisk/juridisk spørsmål om hva som skal inkluderes i planen, men kan forsinke denne prosessen ytterligere. Filen nedenfor er et utkast som illustrerer hva som tiltakshaver foreslår pr. mai 2017.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *